Svet-Stranek.cz
www.spolekobcanedrazic.cz
Spolek Občané Dražic

Stanovy spolku:www.spolekobcanedrazic.cz

Stanovy spolku

Stanovy spolku
čl. I Úvodní ustanovení

Název spolku: Spolek občané Dražic
2. Sídlo spolku: Dražice 31, Benátky nad Jizerou, 294 71
3. Spolek Občané Dražic je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou mít práva a povinnosti. Je to samosprávná, dobrovolnáa nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, který vyplývá z

čl. II Činnost spolku
1. Spolek byl založen, aby svojí hlavní činností uspokojoval a chránil společné zájmy svých členů, kdy účelem spolku je:
• sdružovat občany Dražic za účelem společného zájmu neustálého zlepšování, zachování a zkrášlení obce
• napomáhání vzájemné informovanosti MU Benátky o oprávněných požadavcích občanů Dražic
• vytvářet podmínky vhodné jak pro pro občany, seniory, děti, chalupáře, i turisty kteří navštěvují naši obec
• požadovat zajištění bezpečného silničního provozu a bezpečného místa pro chodce
• spolupráce se Sborem dobrovolných hasičů a podobných organizací
• společně zvyšovat atraktivitu a hodnotu obce

2. K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále činnosti vedlejší:
• zlepšování životního prostředí,
• hájit a respektovat soukromí sousedů
• rozvijet elektronické komunikace
• společná ochrana v zabezpečení majetku
• vyzdvýhávat turistiku, údržbu památek a péči o krajinu

3. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

čl. III Členství
1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
2. Fyzická osoba se stává členem ke dni rozhodnutí výboru spolku o přijetí její žádosti o členství. Výbor spolku, může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádného plnění poslání spolku.
3. Členství ve spolku skončí
a) dobrovolným vystoupení člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství spolku,
b) úmrtím člena,
c) vyloučením člena – členství končí dnem rozhodnutí výboru o vyloučení člena ze sdružení; výbor sdružení má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním člen porušuje stanovy nebo zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádně plnění účelů spolku,
d) nezaplacením členských příspěvků do data vyhlášeného výborem, a to prvním dnem prodlení se zaplacením členských příspěvků,
e) zánikem spolku.
4. Práva členů:
a) účastnit se činnosti spolku
b) být pravidelně informován o dění ve spolku
c) užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (slevy na účastnických poplatcích atp.)
d) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání
e) volit a být volen do orgánů spolku
5. Povinnosti členů:
a) platit členské příspěvky ve výši 100 Kč
b) chránit a zachovávat dobré jméno spolku
c) dodržovat stanovy spolku
6. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.
7. Výbor sdružení je povinen vést seznam členů, který je neveřejný. Podrobnosti ohledně seznamu členů určí interní směrnice.

čl. IV Orgány spolku
1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:
a) členská schůze
b) výbor
2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách a v interních předpisech spolku.
3. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené.
4. Funkční období volených orgánů jsou (3) tři léta. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností. Opakovaná volba členů volených orgánů je možná.

čl. V Členská schůze
1. Členská schůze je tvořena shromážděním členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku. Do její působnosti tak náleží:
a) určit hlavní zaměření činnosti spolku
b) rozhodovat o změně stanov
c) volit a odvolávat členy volených orgánů
d) rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku
2. Členská schůze je svolávána výborem spolku nebo předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok.
3. Na žádost nejméně jedné třetiny členů musí být svolána mimořádná členská schůze. Výbor je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do týdne od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze, a to tak, aby se konala nejpozději do šesti týdnů od doručení žádosti. Nesvolá-li výbor spolku zasedání členské schůze, může ten, kdo žádost podal, svolat zasedání členské schůze na přiměřené náklady spolku sám.
4. Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové spolku. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů.
5. Podrobnosti k průběhu členské schůze určí jednací řád, který je interní směrnicí spolku.

čl. VI Výbor
1. Výbor má (5) pět členů. Výbor řídí činnost spolku v souladu se zákonem a stanovami po celé své funkční období.
2. Výbor je svoláván předsedou podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Výbor je usnášeníschopný pouze za účasti většiny jeho členů. Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu. Na schůzi výboru mohou být zváni dle potřeby hosté. Podrobnosti k průběhu schůze výboru určí jednací řád, který je interní směrnicí spolku.
3. Do výlučné kompetence výboru patří:
a) svolávat členskou schůzi,
b) přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku,
c) posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto návrhy členské schůzi,
d) stanovení výše a splatnosti členských příspěvků, rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody.
e) vydávání interních směrnic spolku
f) dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,
g) přijímat členy, rozhodovat o jejich vyloučení.

čl. VII Předseda
1. Předseda je statutárním orgánem spolku. Předseda jedná za spolek samostatně. K jednání za spolek v dílčích věcech může zmocnit další osobu. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.
2. Předseda je volen členskou schůzí ze zvolených členů výboru.
3. Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku, interními směrnicemi spolku a rozhodnutími výboru a členské schůze.

čl. IX Závěrečná ustanovení
1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem a dojde k vypořádání závazků.

V Dražicích nad Jizerou
dne 23.6.2016
Petr Matuš
předseda Spolku občané Dražic.....