Svet-Stranek.cz
www.spolekobcanedrazic.cz
Spolek Občané Dražic

Listiny spolku - KSUS:www.spolekobcanedrazic.cz

Listiny spolku - KSUS

Co předcházelo jednání s KSUS (krajská správa údržby silnic).

Požadavky ze strany Spolku občanů Dražic.

Pravidelný úklid silnice především před závodem (EJK + Nibe) rozbité sklo, odpadky od parkujících kamionů apod.

Probírka stromů a keřů kolem silnice a to od závodu k státní silnici (stará boleslavská)

Probírka stromů jejich ořezání, rovněž tak tak keřů a křovisek od statku Pospíšil dále až k vodárně.

Zjistit kdo je majitel chodníku od mostu k bráně závodu ( po autobusovou zastávku, nutná rekonstrukce ( dle našeho zjištění částečně EJK a SUS. Po opravě mostu bude nutné ho revitalizovat. Rovněž se nikdo nehlásí k nefunkční dešťové kanalizaci, která při průjezdu vozidel při dešti zkrápí chodce na zmíněném chodníku.

Podjezd pod mostkem na hrad, tento podjezd poskytuje prostor sotva pro dvě osobní vozidla, při uzavření v roce 2018 mostu v Benátkách bude nutné osadit značkami kdo má přednost, se shora nebo zespodu. Dále předsunout na horní křižovatku před sjezdem k hradu dopravní značku o světlosti podjezdu, případnou tonáž, která může na opravený most.

Osazení dopravní značky "Pozor Koně "u výjezdu ze statku č.p. 1 na silnici. je používána pro koně jako přístupová cesta na pastviny a výběh. Nakolik se koně prosadí mezi kamiony a auta na objízdné trase je otázkou.

Osazení zrcadla (dva výjezdy Štěpnice , výjezd ze statku č.p. 1, odbočka nad hradem k bytovkám, nájezd z ulice podle Jizery od Rabakova)

Oprava vozovky od mostu, k závodům ,dnes je záplatovaná, ale až bude dokončena oprava mostu v Benátkách a ukončena objížďka přes Dražice určitě nastane potřeba opravy.

Přechod pro chodce mezi autobusovými zastávkami – Ovčín.

Poslední věc, spíž prosba lze revitalizovat zastávku na Štěpnici a postavit na horní křižovatce (Benátky, Zdětín, sjezd dolů do Dražic) alespoň provizorní přístřešek. Místo jsme osadili alespoň lavičkou, ale v dešti, větru není kam se schovat.


Stanovisko po prohlídce zástupce Spolku občanů s vedoucím KSUS v Benátkách

K Vašim požadavkům, po prohlídce s Vámi, Vám sděluji následující.
Pokud jde o nepořádek od parkujících kamionů, tak KSÚS zajišťuje úklid komunikace III/27214. Přilehlé pozemky, které nespadají pod správu KSÚS, by měly uklízet majitelé těchto pozemků.

Řez a průklest stromů spadajících pod správu KSÚS bychom objednali výhledově na měsíce únor/březen 2018.

Dešťová kanalizace bude během zimního období prohloubena respektive vyčištěna od nánosů.

Osazení dopravní značek vč. zrcadel má jednotný postup dle zákona o pozemních komunikacích. Takovéto označení musí být nejdříve projednáno se správcem dotčené komunikace, následně s příslušným DI Policie ČR a ve finále s těmito souhlasnými stanovisky podá žádost na místně příslušný odbor dopravy.


Vzniká otázka jaká, že je praxe v postupu dle zákona o pozemních komunikacích ,

Kdo je správce silnice , (komu zaslat soupis požadovaného značení a zrcadel), kterou jsme procházeli, město to přehodilo na (SUS), sepíše Spolek žádost, nebo MÚ a náš Spolek bude obcházet všechny dotčené orgány a sbírat razítka?


V případě dopravní značky vč. dopravních zrcadel může být iniciátorem samozřejmě i náš spolek. Ke každému návrhu na osazení DZ by měl být připojen alespoň náčrtek s navrhovanou změnou. Nejlepší by asi bylo obrátit se ve věci místních komunikací na město.

Připravené a realizovatelné akce v roce 2017 - 2018.

Dešťová kanalizace od mostu k Rabakovu a podle závodu EJK je vyčištěná a KSUS ještě vybagruje a vyčistí pravý příkop mimo mostku ČEZ

Roští a prořez stromů od vodárny pravou stranu u hradu až po státní silnici provede KSUS

- Dejte si pozor od vodárny když jedete do Dražic , první výjezd ze Štěpnice je na hlavní silnici -umístněna několik metrů před výjezdem, druhý výjezd z nové Štěpnice p o z o r !!!! musíte dát přednost zprava. Za prvním výjezdem není značka hlavní silnice.


Zastávka u statku, KSUS kdykoliv na žádost na stavbu zastávky pronajme pozemek ale zastávku výstavbu a renovaci musí zajistit MÚ.

Co nás čeká a co musíme udělat - Sepsat žádost o montáž DZ (dopravních značek) + plánek komunikace a jejich vyznačení.
Žádost přiložena samostatně.