Svet-Stranek.cz
www.spolekobcanedrazic.cz
Spolek Občané Dražic

Podněty:www.spolekobcanedrazic.cz

Podněty

Sebrané podněty

Všeobecný zájem
Dětské hřiště – zajímá nás kde je hřiště plánováno. Nejlépe snímek z územního plánu. Velmi důležitý je pro nás předpokládaný termín realizace.
Údržba městských parcel kolem hradu – aktuálně z našeho pohledu neprobíhá údržba.
Celková situace kolem hradu - jaká je situace při výkupu parcel. Předpokládaný termín zpracování studie. Rádi bychom se zpracovanou studií byli seznámeni.
Protažení protihlukové dálniční bariéry - Seznaámení s projektem, aktuálním stavem.
Ovčín
Posunutí značky začátek obce až před zastávku autobusu – cílem je snížení rychlosti dopravy v obci.
Chodník k zastávce – každý všední den chodí děti na zastávku na autobus do školy. A bez chodníku chodí po silnici. Zážitek z ranní vycházky po silnici po 7-mé hodině nelze vypovědět a každý, kdo se bude k věci vyjadřovat by si to měl zažít sám. Po zavedení objízdné trasy přes Dražice zde hovoříme o život ohrožující situaci.
Radar nebo jiné účinné omezení rychlosti projíždějících vozidel - jaké jsou možnosti, aby město umístilo pevný radar na oba směry. Cílem je donutit řidiče snížit rychlost při průjezdu Ovčínem. Vzhledem ke stávající situaci, kdy málokdo dodržuje 50 km/h, lze předpokládat, že investice do radaru se velmi brzy vrátí ve vybraných pokutách.
Revitalizace nivy řeky pod domy v Ovčíně – zda se předpokládá revitalizace viny řeky a kdy?

Ulice podle Jizery – Dražice
Oprava / vytvoření nového povrchu vozovky, a to od mostu k jezu a od přečerpávací stanice až na Rabakov.
Omezení rychlosti - osazení značky Pozor děti a 30 KM/h
Čekárna na Štěpnici doplnit o lavičku
Proplach dešťové kanalizace - provedli jsme vlastními silami zmapování viz samostatný materiál. Předpokládáme, že kromě proplachu bude některé úseky třeba i opravit.
Pravidelný úklid silnice i před závodem - rozbité sklo, listí, atd.
Kontejnery u mostu – jsou zde umístěny kontejnery na tříděný i netříděný odpad. Umístnění odpadu by mělo být s pevnou podlahou, která by se dala čas od času zamést. Udělat ohrádku kolem kontejnerů. Dnes je sklo a střepy v trávě a kolem kontejnerů.
Ořezat stromy a keře kolem silnice – od závodu k státní silnici.

Rabakov
Kanalizace – dořešení kanalizace v obci. Přečerpávání, tlakové přečerpávání? Možnosti v této oblasti, případné zkušenosti, návrh řešení?
Rekonstrukce přístupové cesty – společný požadavek s Dražicemi, vytvoření nového povrchu

Bytovky u statku
Autobusová zastávka – je zde potřeba vybudování autobusové zastávky. Zastávku denně využívají děti na cestu do školy a zpět. Stojí v trávě, na větru a dešti.
Štěpnice
Ořezat stromy a keře kolem silnice – od statku až k vodárně .
Svedení cyklistické stezky na spodní komunikaci. Jakým způsobem je projektováno napojení cyklostezky? Vyvedení cyklostezky na objízdnou trasu?
Omezení rychlosti - osazení značky Pozor děti a 30 KM/h

Příprava obce na zahájení objízdné trasy při opravě mostu v Benátkách
Objízdné trasy – Doporučujeme řešit objídzdnou trasu dle původního návrhu tzn. Do 3,5 T přes Dražice, přes 3,5 T přes Horky nad Jizerou.
Chodník Dražice – s rekonstrukcí mostu spojit rekonstrukci chodníku od mostu k bráně závodu.
Vyčištění zatáček od náletových křovin (180° pod hradem, odbočka nad hradem k bytovkám apod.) Stávající stav – vysekané na jednu lištu kolem silnice je pro 180°zatáčku pod hradem zcela nevyhovující. Je nezbytné vyčistit zatáčku od náletových dřevin, aby bylo jasně vidět ještě před vjezdem do zatáčky, zdali v protisměru nejede vozidlo. Jak je vidět na starých fotografiích.
Podjezd pod mostkem na hrad. Podjezd poskytuje prostor sotva pro dvě osobní vozidla. Pro větší vozidla, dodávky, nákladní vozy, autobusy kamiony je možné ho používat pouze v jednou směru. Pro zavedení objízdné trasy bude nezbytné osadit značkami – kdo má přednost? Se shora nebo ze spoda?
Údržba starých stromů podle cesty nad i pod hradem. Suché větve volně padají na vozovku. Majitelem pozemku je obec.
Vytvoření chodníku podle zahrady u kostela sv. Martina – silnice od hradu nahoru na zastávku autobusu. Děti z bytovky pod statkem komunikaci využívají pro cestu do školy stejně jako dospělí na cestu k autobusové stanici. Podle zahrady kolem kostela je podle našeho názoru dostatek prostoru na vytvoření chodníku. Bez chodníku tady opět ženeme děti na silnici pod kola kamionů na objízdné trase, stejně jako na Ovčíně.
Osazení zrcadla – (oba výjezdy ze Štěpnice, výjezd ze statku č.p. 1, odbočka nad hradem k bytovkám; nájezd z ulice na Rabakov.) Osazení zrcadel považujeme za základní bezpečnostní opatření, stejně jako vysekání příkopů.
Osazení dopravní značky „Pozor koně“ u výjezdu ze statku čp. 1 na silnici. Silnice je používaná pro koně jako přístupová cesta na pastviny a výběh. Koně denně dochází na pastvu a výběh na louky za strží stejně jako na louky za závodem. Nakolik se koně s jezdcem prosadí mezi kamiony na objízdné trase je otázkou.
Snížit rychlost po dobu rekonstrukce - na 30km/h v obci Dražice.
Výjezdy v obci – Jak budou řešeny složité výjezdy v obci (např. z Rabakova na silnici, od bytovek u hradu na silnici), semafor, horizontální značení? Zástupci spolku trvají na účasti při jednání objízdné trasy přes obec Dražice.
Závod – převedení objízdné trasy na silnici, kterou využívají Družstevní závody Dražice pro vnitropodnikovou dopravu bude dle našeho názoru nutno se závodem konzultovat.
Oprava vozovky – po zprovoznění mostu v Benátkách bude nutné objízdnou trasu přes Dražice opětovně vyspravit. Již dnes je dost záplatovaná a lze předpokládat, že přeložení objízdné trasy se na kvalitě povrchu vozovky podepíše. Po zprovoznění mostu oprava vozovek.